تاور کرین 8 تن زوم لاین - TC6016A-8

تاور کرین زوم لاین
تاور کرین 8 تن زوم لاین - جرثقیل برجی
تاور کرین 8 تن زوم لاین - TC6016A-8  مدل دستگاه
60 ارتفاع استاندارد m
 60 طول جیب m
 8 حداکثر ظرفیت باربرداری t
1.6 ظرفیت باربرداری در نوک جیب t
 کاتالوگ تاور کرین زوم لاین دانلود کاتالوگ تاور کرین 8 تن