الحاقیه لیفتراک

الحاقیه لیفتراک

عدل گیر لیفتراک - بغل گیر لیفتراک  رول گیر لیفتراک - رول بر لیفتراک 

عدل گیر لیفتراک -  بغل گیر لیفتراک

رول گیر لیفتراک - رول بر لیفتراک

کارتن کلمپ لیفتراک - کارتن کلمپ  بشکه گیر لیفتراک - بشکه گیر 

کارتن کلمپ لیفتراک

بشکه گیر لیفتراک

fork positioner T411ZR FLT  side shifter P130 02

فورک پوزیشنر

ساید شیفت لیفتراک

Carrying rams  block clamp T412V 3 LI 03
کویل گیر لیفتراک - درام لیفتراک - شاخک مخصوص حمل رل فلزی

بلوک گیر لیفتراک

 

پارت ماشین ارائه دهنده انواع الحاقیه لیفتراک به همراه خدمات نصب در خدمت شما مشتریان عزیز می باشد .

ملحقات لیفتراک :

رول گیر لیفتراک - عدل گیر لیفتراک - بشکه گیر لیفتراک - کارتن کلمپ - ساید شیفت لیفتراک - فورک پوزیشنر- بلوک گیر لیفتراک - لیفتراک رول گیر - کویل گیر لیفتراک (شاخک مخصوص حمل رل فلزی )